Regulamin 2024

Warunki konkursu i sposób zgłaszania obrazów

1. Organizatorem konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie jest Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (dalej „Organizator”). Organizator co roku ogłasza kalendarium kolejnej edycji konkursu.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku Malarstwo studiów licencjackich i magisterskich, na państwowych uczelniach w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie bądź magisterskie na kierunku Malarstwo w okresie nie dłuższym niż trzy lata, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2024), czyli 2023, 2022, 2021.

3. Na konkurs są przyjmowane obrazy stworzone przez uczestnika w różnych technikach malarskich, powstałe w latach 2021-2024.

4. Żaden z boków pojedynczej pracy nie może być dłuższy niż 200 cm.

5. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 4 obrazów. W przypadku obrazów kilkuczęściowych najdłuższy bok może wynosić 300 cm.

6. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:

  • pobrany ze strony internetowej Organizatora formularz zgłoszeniowy wypełniony i przesłany w edytowalnym formacie DOC lub DOCX (Własnoręczny podpis nie jest wymagany na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konkursie, poprzez przesłanie wskazanych wyżej dokumentów, jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji regulaminu konkursu);
  • reprodukcje obrazów w formacie JPG (łącznie do 5 MB).

W nazwie plików należy umieścić: Nr (zgodny ze spisem prac w formularzu), Tytuł, rok, technikę, wymiary

Przykład:

1 Martwa natura, 2024, olej na płótnie, 100×70 cm.jpg

2 Portret, 2021, akryl na papierze, 50×40 cm.jpg

  • do zgłoszenia może dołączyć tekst opisujący zgłoszone prace (do 1000 znaków, w edytowalnym formacie DOC lub DOCX).

7. Organizator poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia drogą elektroniczną w formie e-maila zwrotnego. Zgłoszenie niepełne lub błędnie wypełnione nie zostanie zaakceptowane.

8. Zgłoszenie należy przesłać w jednym e-mailu na adres Organizatora nowyobraz@uap.edu.pl

9. Organizator przewiduje przyznanie Grand Prix w wysokości 10 000 zł brutto.

Nagrodę w postaci wystawy indywidualnej w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim przyzna dyrektor instytucji.

Nagrodę galerii aTak w wysokości 5 000 zł brutto przyzna przedstawiciel galerii.

Wyróżnienie w postaci bonu na zakupy materiałów malarskich firmy Royal Talens ufunduje firma Royal Talens.

Wszyscy finaliści otrzymają nagrody rzeczowe przyznane przez firmę Renesans.

Dodatkowo nagrodę mBanku za wyróżniającą się pracę malarską, w postaci przyznania kwoty pieniężnej w wysokości 15 000 zł brutto, przyzna komisja funduszu ,,m jak malarstwo”, która dokona wyboru spośród prac zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu, tj. wystawy konkursowej. Następstwem otrzymania nagrody będzie włączenie wybranego przez komisję funduszu ,,m jak malarstwo’’ obrazu do kolekcji ,,m jak malarstwo’’.

mBank wypłaci nagrodę pod warunkiem:

  • złożenia na adres nowyobraz@uap.edu.pl do dnia .04.2024 zgłoszenia prac konkursowych do nagrody przyznawanej przez mBank S.A. w ramach funduszu „m jak malarstwo”

Formularz zgłoszenia prac do nagrody mBanku prześlemy drogą mailową wszystkim zakwalifikowanym do drugiego etapu konkursu.

  • podpisania umowy przeniesienia własności dzieła sztuki wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników

Zgłoszenie do nagrody mBanku jest dobrowolne. Brak zgłoszenia oznacza rezygnację z ubiegania się o nagrodę mBanku przez finalistę, natomiast nie wpływa ono na możliwość otrzymana pozostałych nagród. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń mBank zastrzega sobie prawo do nie przyznawania Nagrody.

10. Obrazy laureata Grand Prix oraz obrazy artystów nagrodzonych pozostałymi nagrodami, z wyjątkiem nagrody mBanku,  pozostają ich własnością.

Komisja Konkursowa

11. Zgłoszone obrazy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której mogą wchodzić zaproszeni przez Organizatora: artyści-pedagodzy, krytycy sztuki, kolekcjonerzy, galerzyści i przedstawiciele sponsora nagród dodatkowych. Jej skład zostanie opublikowany na stronie internetowej: nowyobraz.uap.edu.pl

12. Komisja Konkursowa na podstawie nadesłanych reprodukcji dokona wyboru obrazów na wystawę, który będzie jednoznaczny z nominowaniem autorów tych obrazów do Nagrody Artystycznej UAP.

13. Ogłoszenie listy autorów nominowanych do Nagrody jest jednoznaczne z zaproszeniem do udziału w wystawie konkursowej. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

14. Obrazy osób nominowanych, odpowiednio zabezpieczone i opisane, powinny zostać dostarczone przez autorów (na własny koszt) pod adres wskazany przez Organizatora. Przypominamy o konieczności solidnego zabezpieczenia prac podczas transportu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac podczas transportu. W zależności od rodzaju ewentualnych uszkodzeń, organizator może zdecydować o wycofaniu zniszczonej pracy z ekspozycji konkursowej, natomiast praca zostanie zaprezentowana jurorom podczas obrad komisji konkursowej.

Dostarczone prace muszą zawierać odpowiedni opis oraz oznaczenie co do kierunku ekspozycji pracy – oznaczone na rewersie pracy wraz z imieniem, nazwiskiem, tytułem, rokiem powstania, techniką i wymiarami.

Praca Uczestnika nie może być wycofana z Wystawy przed terminem zakończenia ekspozycji.

15. Termin nadsyłania obrazów oznacza też termin nadesłania reprodukcji obrazów drogą mailową, poprzez platformę WeTransfer lub poprzez udostępnienie organizatorowi dysku google. Adres:  nowyobraz@uap.edu.pl Rozdzielczość: Specyfikacja pliku: rozdzielczość: 300 dpi; CMYK; typ: tiff; wielkość: minimum format A4

16. Ogłoszenie listy nagrodzonych w konkursie oraz wręczenie nagród nastąpi podczas uroczystego otwarcia wystawy. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie także opublikowana na stronie internetowej konkursu.

17. Obrazy zostaną zwrócone autorom w ciągu 40 dni od dnia zakończenia wystawy (na koszt Organizatora). Organizator zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zapewnienia zwrotu obrazów, jeśli uczestnik wystawy konkursowej przez 10 dni kalendarzowych nie będzie odpowiadał na kontakt mailowy i telefoniczny. W takim wypadku prace zostaną zmagazynowane i będą oczekiwać na odbiór przez autora.

Uczestnik wystawy ma prawo odebrać swoje prace przed wskazanym terminem na własny koszt i odpowiedzialność. Organizator wyda obrazy na prośbę autora.

18. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

19. W przypadku przestrzennych ograniczeń ekspozycji, organizator zastrzega sobie możliwość wystawiania wybranych przez siebie prac. Wszystkie nadesłane prace zostaną zaprezentowane komisji konkursowej podczas obrad.

Dane osobowe

20. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań.

21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

22. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych – w formie udostępniania zwycięskich projektów, podpisanych imieniem i nazwiskiem autorów w mediach społecznościowych oraz Internecie.

23. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

24. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

(1) adres do korespondencji (w celu wysyłki nagrody w momencie, kiedy uczestnik nie pojawi się na oficjalnym rozdaniu nagród)

(2) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

(3) data urodzenia

(4) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

(5) numer konta (w celu przekazania nagrody pieniężnej).

25. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

26. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

27. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Postanowienia ogólne

28. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wszystkich decyzji Komisji Konkursowej oraz Organizatora. Naruszenie postanowień regulaminu może prowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.

29. Obrazy wymienione w zgłoszeniu konkursowym muszą stanowić dzieło autorskie Zgłaszającego i nie mogą posiadać wad prawnych. Zgłaszający potwierdza (w formularzu zgłoszenia), że jest świadom odpowiedzialności przewidzianej przez prawo autorskie, prawa pokrewne i Kodeks Cywilny w przypadku podania informacji niezgodnej z prawdą.

30. Uczestnicy wystawy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, organizacji wystawy konkursowej oraz informowania o konkursie i wystawie w materiałach własnych Organizatora, galeriach wskazanych przez Organizatora, a także w innych środkach przekazu, w szczególności rozporządzania nimi i korzystania z nich na następujących polach eksploatacji: digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie przez druk, nagranie na nośniku pamięci, wprowadzenie do obrotu, upublicznienie w Internecie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

31. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

32. Organizator może – decyzją komisji konkursowej – nie przyznać nagród i wyróżnień.

33. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

34. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.01.2023 i jest dostępny na stronie internetowej nowyobraz.uap.edu.pl

Pytania na temat konkursu można kierować na adres: nowyobraz@uap.edu.pl

formularz_zgloszenia