Regulamin

Warunki konkursu i sposób zgłaszania obrazów

1. Organizatorem konkursu Nowy Obraz / Nowe Spojrzenie – o Nagrodę Artystyczną UAP – jest Wydział Malarstwa i Rysunku Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (dalej „Organizator”).
Organizator co roku ogłasza kalendarium kolejnej edycji konkursu zawierające datę przyjmowania zgłoszeń, daty ogłoszenia wyników kolejnych etapów konkursu, a także datę wręczenia Nagrody i wyróżnień.

2. Udział w konkursie jest bezpłatny. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie studenci kierunku Malarstwo studiów licencjackich i magisterskich, na państwowych wyższych uczelniach w Polsce, a także absolwenci tych uczelni, którzy ukończyli studia licencjackie bądź magisterskie na kierunku Malarstwo w okresie nie dłuższym niż cztery lata, licząc od roku ogłoszenia bieżącej edycji konkursu (2021), czyli 2020, 2019, 2018 i 2017.

3. Na konkurs są przyjmowane obrazy stworzone przez uczestnika w różnych technikach malarskich,
powstałe w roku poprzedzającym ogłoszenie bieżącej edycji konkursu, w roku ogłoszenia konkursu i w roku jego rozstrzygnięcia, czyli 2018, 2019, 2020 i 2021.

4. Żaden z boków przesyłki zawierającej prace nie może być dłuższy niż 200 cm.

5. Każdy uczestnik może zgłosić od 1 do 5 obrazów. Obrazy kilkuczęściowe będą traktowane jako jeden obraz.

6. Zgłoszenie konkursowe obejmuje:
– pobrany ze strony internetowej Organizatora formularz zgłoszeniowy wypełniony i przesłany w edytowalnym formacie DOC lub DOCX (Własnoręczny podpis nie jest wymagany na formularzu zgłoszeniowym. Zgłoszenie swojego uczestnictwa w konkursie, poprzez przesłanie wskazanych wyżej dokumentów, jest jednocześnie potwierdzeniem akceptacji regulaminu konkursu)

– reprodukcje obrazów w formacie JPG (łącznie do 5 MB). W nazwie plików z reprodukcjami należy umieścić nazwisko i imię autora, tytuł pracy oraz numer odsyłający do pozycji reprodukcji wskazanym w zgłoszeniu konkursowym (nazwisko_imię_tytuł_01.jpg).

– do zgłoszenia może dołączyć tekst opisujący zgłoszone prace (do 1000 znaków, w edytowalnym formacie DOC lub DOCX).

7. Organizator poinformuje zgłaszającego o przyjęciu zgłoszenia drogą elektroniczną w formie e-maila zwrotnego. Zgłoszenie niepełne lub błędnie wypełnione nie zostanie zaakceptowane.

8. Zgłoszenie należy przesłać w jednym e-mailu na adres Organizatora nowyobraz@uap.edu.pl

9. Organizator przewiduje przyznanie głównej nagrody (Nagroda Artystyczna UAP) w wysokości 10 000 zł i wystawy indywidualnej w jednej z Miejskich Galerii UAP, wyróżnienia w postaci wystawy indywidualnej w jednej z Miejskich Galerii UAP.  (Organizator zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia ww. wystaw za pomocą wirtualnych platform w przypadku rządowych zaleceń dotyczących zarządzania sytuacją epidemiczną). Ponadto przyznane zostaną nagrody i wyróżnienia ufundowane przez sponsorów i magazyny artystyczne. Dokładna lista wyróżnień zostanie opublikowana w późniejszym terminie.

10. Obrazy laureata Nagrody Artystycznej UAP oraz obrazy artystów wyróżnionych pozostają ich własnością.

Komisja Konkursowa

11. Zgłoszone obrazy zostaną ocenione przez Komisję Konkursową, w skład której wchodzą wybrani przez Organizatora: artyści-pedagodzy, zaproszeni krytycy sztuki, kolekcjonerzy, marszandzi i przedstawiciele sponsora nagród dodatkowych. Jej skład zostanie opublikowany na stronie internetowej: nowyobraz.uap.edu.pl

12. Komisja Konkursowa na podstawie nadesłanych reprodukcji dokona wyboru obrazów na wystawę, który będzie jednoznaczny z nominowaniem autorów tych obrazów do Nagrody Artystycznej UAP.

13. Ogłoszenie listy autorów nominowanych do Nagrody jest jednoznaczne z zaproszeniem do udziału
w wystawie konkursowej. Lista zostanie opublikowana na stronie internetowej konkursu.

14. Obrazy osób nominowanych, odpowiednio zabezpieczone i opisane, powinny zostać dostarczone przez autorów (na własny koszt) pod adres wskazany przez Organizatora

15. Wybór laureata Nagrody Artystycznej UAP zostanie ogłoszony na stronie internetowej. Wręczenie Nagrody Artystycznej UAP nastąpi podczas oficjalnego otwarcia wystawy stacjonarnej bądź wirtualnej.

16. Obrazy zostaną zwrócone autorom w ciągu 30 dni od dnia zakończenia wystawy (na koszt Organizatora).

17. Organizator zapewnia, że dołoży wszelkich starań do odpowiedniego zabezpieczenia prac na czas wystaw.

18. Od werdyktu Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.

19. W przypadku napływu prac przekraczających fizyczne możliwości wystawiennicze organizator zastrzega sobie możliwość wystawiania wybranych przez siebie prac.

Dane osobowe

20. Administratorem danych osobowych zbieranych od uczestników i zwycięzcy jest Uniwersytet Artystyczny
w Poznaniu, al. Marcinkowskiego 29, 60-967 Poznań.

21. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

22. Dane osobowe uczestników i zwycięzcy będą przetwarzane w celu organizacji przeprowadzenia konkursu, w celach podatkowych (dotyczy zwycięzców) – jeżeli występują obowiązki podatkowe, a także w celach marketingowych – w formie udostępniania zwycięskich projektów, podpisanych imieniem i nazwiskiem autorów w mediach społecznościowych oraz Internecie.

23. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w konkursie.

24. Organizator będzie zbierał ponadto od zwycięzcy następujące dane:

(1) adres do korespondencji (w celu wysyłki nagrody w momencie, kiedy uczestnik nie pojawi się na oficjalnym rozdaniu nagród)

(2) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL)

(3) data urodzenia

(4) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego

(5) numer konta (w celu przekazania nagrody pieniężnej).

25. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do Generalnego

Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

26. Organizator oświadcza, iż dane uczestników konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

27. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Postanowienia ogólne

28. Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu i wszystkich decyzji Komisji Konkursowej oraz Organizatora. Naruszenie postanowień regulaminu może prowadzić do wykluczenia z udziału w konkursie.

29. Obrazy wymienione w zgłoszeniu konkursowym muszą stanowić dzieło autorskie Zgłaszającego i nie mogą posiadać wad prawnych. Zgłaszający potwierdza (w formularzu zgłoszenia), że jest świadom odpowiedzialności przewidzianej przez prawo autorskie, prawa pokrewne i Kodeks Cywilny w przypadku podania informacji niezgodnej z prawdą.

30. Uczestnicy wystawy przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe oraz prawa pokrewne
w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu, organizacji wystawy konkursowej oraz informowania o konkursie i wystawie w materiałach własnych Organizatora, galeriach wskazanych przez Organizatora, a także w innych środkach przekazu, w szczególności rozporządzania nimi i korzystania z nich na następujących polach eksploatacji: digitalizacja, wprowadzenie do pamięci komputera, sporządzenie wydruku komputerowego, zwielokrotnienie przez druk, nagranie na nośniku pamięci, wprowadzenie do obrotu, upublicznienie w Internecie (na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 ze zm.).

31. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w regulaminie.

32. Organizator może – decyzją komisji konkursowej – nie przyznać nagród i wyróżnień.

33. Wszelkie spory pomiędzy uczestnikiem a Organizatorem będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

34. Niniejszy konkurs nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).

35. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 r. i jest dostępny na stronie internetowej nowyobraz.uap.edu.pl

Pytania na temat konkursu można kierować na adres: nowyobraz@uap.edu.pl

formularz_zgloszenia